Privacy Policy

Základní
informace firmy Václav Skružný VS/DH o ochraně osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Níže uvedený text popisuje, jakým způsob, zhotovitel, firma Václav Skružný
VS/DH (dále jen zhotovitel) nakládá s osobními údaji zákazníka.

 

Zhotovitel zpracovává osobní údaje v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

 

Je nutné, aby osobní údaje, které zákazník zhotoviteli poskytuje, byly
přesné a úplné.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů zhotovitelem
se, kontaktujte e-mailem
vsdh@vsdh.cz nebo + 420 721287726
zhotovitele

 

 

Zhotovitel zpracovává osobní údaje
z důvodu:

 • vyřízení
  objednávky.
 • doklad
  o uzavření smlouvy (nahrávky telefonických hovorů, po souhlasu se
  zákazníkem)
 • vedení
  databáze zákazníků a jejich kontaktních údajů
 • fakturace
  a vedení účetnictví
 • vedení
  pohledávek vůči zákazníků
 • statistické
  údaje, prostřednictvím nichž získává prodávající představu o tom, jakým
  způsobem jsou webové stránky využívány

Zhotovitele opravňuje zpracování
osobních údajů za níže uvedenými účely

Plnění jakékoliv smlouvy (dohody) mezi zhotovitelem a zákazníkem plnění
zákonných povinností (např. povinnost vystavovat faktury apod.). Pro účely svého
oprávněného zájmu (např. z důvodu vedení si databáze zákazníků, vedení
pohledávek, atd.).

 

Jaké osobní údaje a v jakém
rozsahu zhotovitel zpracovává:

 

adresní a identifikační
údaje:

jméno,

příjmení,

fakturační adresu,

dodací adresu,

telefonický kontakt,

e-mailovou adresu,

ID datové schránky,

 

 

 

popisné údaje:

bankovní spojení,

 

Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit
osobní údaje:

Subjektům nebo orgánům, které jsou
v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po prodávajícím
požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.);

Zpracovateli, se kterým prodávající
spolupracuje, např. externí účetní, externí IT společnosti, poskytovateli
cloudových služeb. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů a větší
množství zpracovatelů, prodávající na žádost kupujícího informuje o konkrétních
zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování
osobních údajů.

Doba, po kterou zhotovitel uchovává
osobní údaje:

Zhotovitel bude osobní údaje zákazníka
uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými
právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro
uplatnění či ochranu práv prodávajícího. Konkrétní informace budou kupujícímu
sděleny na jeho žádost.

Práva zákazníka:

Zákazník je oprávněn podat stížnost
k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti
o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Zákazník je oprávněn požadovat po zhotoviteli
informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu předat. Dále je zákazník oprávněn požadovat
opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto
však nesmí být dotčena zákonná povinnost zhotovitele osobní údaje zpracovávat)
a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Cookies:

 

Na webových stránkách zhotovitele
se sbírají cookies:

 

Název

Platnost *

Popis

lang

do konce relace

Zvolený jazyk

mena

do konce relace

Zvolená měna

theme_var

do konce relace

Zvolená varianta vzhledu webu
(je-li k dispozici více variant)

_SID_

do konce relace

Identifikátor session
návštěvníka

cookies_yes

30 nebo 365 dní **

Souhlas s použitím cookies

platnost do konce relaceznamená
obvykle do zavření prohlížeče (může se lišit dle typu a nastavení prohlížeče,
případně operačního systému)
** starší verze cookie lišty definovali cookie_yesna 365 dní, nové
pouze na 30 dní

 

Google:


Na webových stránkách www.vsdh.cz se používají také tyto soubory cookie:

 

např.:

__utma: Tento soubor cookie
se používá k určení, kolikrát uživatel navštívil internetové stránky

__utmb: Tento soubor cookie
měří dobu návštěvy stránek

__utmc: Pomocí tohoto souboru
cookie se měří doba návštěvy na stránkách. Vyprší na konci každého připojení.

__utmz:Tento soubor cookie určuje,
jak se návštěvník na stránku dostal Tento soubor cookie určuje, jak se
návštěvník na stránku dostal.

 

 

Zpracoval:                                        V Komárově:
01. 09. 2023

 

Václav
Skružný