Home

O firmě Firma Václav Skružný – VS/DH vznikla jako sdružení dvou podnikajících osob (OSVČ) Václava Skružného a Davida Hamšíka na základě smlouvy o sdružení. Sdružení nese oficiální název: Václav Skružný – VSDH. Firma Václav Skružný – VS/DH je vedena v živnostenském rejstříku ÚMČ Praha 11 pod č.j. ŽO/2011/595/. Služby poskytujeme na celém území ČR. Firma Václav Skružný – VS/DH úzce spolupracuje s Technickou inspekcí ČR (TIČR), která vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a s prověřenými firmami v problematice elektro. Firma Václav Skružný – VS/DH je vybavena nejmodernější měřicí technikou, splňující požadavky certifikací a kalibrací. Provádíme 100% činnost v rámci našeho předmětu podnikání, tj. revize elektrických zařízení a elektromontážní práce. Firma Václav Skružný – VS/DH má uzavřené pojištění odpovědnosti do výš 5 mil. Kč.

Nabízené služby: Pro své zákazníky současné i potencionální nabízíme kompletní revize a zkoušky elektrických zařízení do i nad 1000V. Školení pracovníků podle jednotlivých paragrafů vyhlášky č.50/78Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Revize jsou prováděny v předepsaných lhůtách dle prostředí, druhu objektu a účelu používání. Po dohodě je možno zpracovat časový harmonogram revizí a včas upozorňovat na blížící se konec platnosti revizních zpráv. Pro stálé zákazníky službu „časový harmonogram“ zajišťujeme bezplatně. Firma Václav Skružný – VS/DH provádí jednorázové, ale i periodické revize. Dle platné legislativy, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č.: 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, je každý provozovatel elektrického zařízení (podnikatel) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610. Orgánem, který má kompetenci kontrolovat provádění revizí je Státní úřad inspekce práce. Kompetenci Státnímu úřadu inspekce práce dává zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Upozornění: Nesplnění podmínky provádět buď jednorázové nebo opakované (periodické) revize se dotčený subjekt vystavuje sankcím, které jsou uvedeny v § 20a 33 zákona č. 251/2005 Sb.,  o inspekci práce.